Kdo smo?

V projekt EDUFarm smo vpeti trije projektni partnerji: a) Univerza na Primorskem; b) Pilotna kmetija Mahne; c) Testna kmetija Lambergar.

Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem (UP), tretja največja javna univerza v Sloveniji, je bila ustanovljena leta 2003 kot središče znanja, ki izvaja evropske izobraževalne strategije. Glavni cilj univerze je izvajanje visokokakovostnih študijskih in raziskovalnih programov, njihovo povezovanje z izobraževalnim, intelektualnim in raziskovalnim potencialom v skladu s strategijami EU. Prizadeva si ustvariti koristno sožitje in tesno sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. UP zagotavlja aktivno, interdisciplinarno raziskovalno in študijsko okolje, ki temelji na dveh temeljnih stebrih: matematiki, naravoslovju in tehnologiji ter humanističnih in družbenih vedah. Vključevanje obeh stebrov v raziskovalne in študijske dejavnosti omogoča boljše interdisciplinarno sodelovanje in mednarodno sodelovanje z vodilnimi svetovnimi institucijami in raziskovalci.

Raziskovalna skupina vključena v projekt:

prof. dr. Elena Bužan (vodja projekta)

asist. Sandra Potušek (raziskovalka)

Aja Bončina (raziskovalka)

Anja Guzej (administrativna sodelavka)

 

Pilotna kmetija Mahne

Kmetija Mahne razvija osnovno (nasad orehov, ekstenzivna pridelava vrtnin in sadja) in dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki je povezana z ohranjanjem kulturne krajine, biodiverzitete, ohranjanjem kulturne dediščine, izobraževanjem, pridelavo in predelavo izdelkov iz lokalne samooskrbe ter predelavo lesa.

Kmetija Mahne obsega okvirno 50 ha zemljišč, od katerih je 70 % gozda. Kmetija leži na dveh lokacijah: prva leži na sotočju Iške in Zale (območje Iškega Vintgarja) v občini Ig in obsega 55 % celotne površine kmetije (gre za 85 % gozda in 15 % travnih površin, v celoti sodi v območje Natura2000 in leži v 3. coni vodovarstvenem pasu, na tej enoti je tudi 5 ha gozdnega rezervata); druga lokacija leži v vasi Javorje, v občini Velike Lašče (gre za 40 % gozdnih površin, 55 % kmetijskih površin in 5 % stavbnih zemljišč, na katerih stoji 8 kmetijskih poslopij, lesena kašča je vpisana v register nepremične kulturne dediščine na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije).

Nosilka kmetije in dopolnilne dejavnosti (predelava sadja in zelenjave, peka, izobraževanje, zeliščarstvo, predelava lesa), je Lilijana Mahne, ki že vrsto let deluje kot podeželski animator v slovenskem in mednarodnem prostoru. Skozi vsa leta svojega dela na področju razvoja podeželja gradi odnose z izobraževalnimi institucijami in tudi sama izvaja ogromno najrazličnejših izobraževanj, tako za odrasle, kakor v okviru sodelovanja s šolami.

Lilijana Mahne

Testna kmetija Lambergar

Kmetija Lambergar je uvrščena v OMD območje in je celec; najbližji sosed je oddaljen kar 300 metrov. Nahaja se v vasi Gabrovka in obsega približno 16,5 ha in se nahaja na 520 m nadmorske višine. Večinoma kmetijo sestavlja gozdnata površina, približno 5,5 ha pa je travišč. Na posesti je tudi nekaj vodnih izvirov. Mikroklimatske razmere zaradi lege blažijo temperaturne ekstreme, kar kmetiji omogoča gojenje mandlja na prostem. Območje je tradicionalno sadjarsko; na kmetiji imajo ohranjene in obnovljene travniške sadovnjake. Prav tako dosajujejo stare sadne sorte ter vzdržujejo zbirko starih sort zelenjadnic.

V letu 2019 so prejeli ARK središče certifikat. V letu 2020 so začeli s postopkom sprejema čred drobnice v kontrolo porekla in proizvodnje.

Na kmetiji se nahaja tudi registriran botanični vrt, v katerem hranijo več kot 1500 vrst rastlin iz vsega sveta in mini živalski vrt, ki ga razvijajo v delovanju društva Raznolikost. Zbirke rastlin in živali so na ogled javnosti, zato kmetija Lambergar deluje tudi kot izobraževalna kmetija na področju naravoslovnega izobraževanja.

Na kmetiji bo v sklopu projekta vzpostavljeno učno okolje, namenjeno za osnovne in srednje šole, fakultete ter druge deležnike.

Petra Sladek s prostovoljci Zavoda Manipura