O PROJEKTU

Upravljanje kmetije na posebnih območjih varstva je poseben izziv, saj je treba najti ravnovesje med ekonomskimi in naravovarstveni vidiki. V pilotnem projektu bomo razvili ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območju s ciljem ohranjanja biotske pestrosti. Dodatno bomo razvili učinkovita orodja za prenos tega znanja ne le ostalim kmetijam, temveč tudi drugim ciljnim skupinam (osnovnim in srednjim šolam, fakultetam ter širši javnosti) z namenom osveščanja in izobraževanja o pomembnosti varovanja in ohranjanja biodiverzitete v kmetijski in kulturni krajini.

S pilotnim projektom želimo usposobiti in spodbuditi vodje kmetij, da bodo svoje razvojne in upravljavske strategije povezovali z naravovarstvenimi vidiki ohranjanja biotske pestrosti ter da bodo obenem pridobljeno znanje lahko prenesli v vsakodnevno prakso kmetijskega gospodarskega upravljanja. Pri tem pridelovalce želimo osvestiti in izobraziti tudi v alternativnih načinih upravljanja kmetij v zavarovanih območjih, ki jim ne predstavlja finančne izgube, vendar jo celo izboljšuje.

Na spletni strani lahko pridelovalci najdejo uporabne informacije o obstoječih razpisih, subvencijah in prijaznih upravljavskih strategijah, ki spodbujajo ohranjanje biotske pestrosti v kmetijski in kulturni krajini.

Območje pilotne kmetije Mahne v občini Osolnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Območje pilotne kmetije Mahne v občini Osolnik